POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Společnost KUTIFEL s.r.o. vznikla v roce 2005 jako ryze česká společnost působící v oboru zakázkové výroby atypických těsnění, výroby, kontroly a dopracování těsnění pro automobilový průmysl a provozování agentury práce. Společnost navázala na zkušenosti a kontakty z podnikatelské činnosti pana Petra Kutifela, který podnikal v oblasti výroby těsnění již od roku 2002.

Schopnost uspokojit zákazníka a všechny jeho potřeby je prvořadým a trvalým cílem organizace. Kvalita produktů organizace je konečným výsledkem činnosti všech zaměstnanců. Z tohoto pohledu je prvořadým a nejdůležitějším zájmem každého zaměstnance firmy kvalitní provádění všech činností.

Ke zdůraznění významu kvality a naplnění politiky ISM orientované na zákazníka stanovila společnost KUTIFEL s.r.o. následující pravidla a zásady, které představují základní úkoly v zajišťování kvality produktů organizace:

 • Prevence nedostatků má přednost před zjišťováním vad
  Předcházení vadám je nutno zajišťovat ve všech fázích výrobního procesu. Sledování nákladů souvisejících s kvalitou produkce prokazuje, že účelným vynaložením prostředků na prevenci je možno předcházet zpravidla výrazně vyšším nákladům na zjišťování vad a škodám způsobeným nekvalitní výrobou.
 • Kvalitu určuje zákazník
  Organizací dodávané produkty a služby musí plně vyhovovat všem oprávněným požadavkům a přáním zákazníka.
 • Kvalita nevzniká až při kontrole
  Kvalita produktů organizace vzniká v celém výrobním procesu – od příjmu zakázky, přes výrobu a kontroly až k expedici zákazníkovi.
 • Kvalitu ovlivňuje každý zaměstnanec
  Kvalitu produktů dodávaných zákazníkovi ovlivňují přímo nebo nepřímo všechny činnosti a všichni zaměstnanci organizace. Každý zaměstnanec organizace si musí počínat tak, aby zákazník obdržel jen kvalitní produkt. Každý zaměstnanec se musí chovat tak, aby zákazník byl plně uspokojen, tzn. prostředí vzájemné spolupráce a důvěry dává lepší výsledky.
 • Nekvalitní produkt ovlivňuje ekonomiku a nahrává konkurenci
  Nekvalitní produkt zvyšuje náklady organizace, snižuje schopnost dodávat zakázky v určeném termínu a tím také důvěryhodnost organizace v očích zákazníka.
 • kvalitu se musíme starat stále
  Vybudováním funkčního systému zabezpečování kvality produktů organizace úsilí zaměřené na kvalitu nikdy nekončí. Proces neustálého zlepšování kvality produktů musí být trvalou metodou k udržení schopnosti organizace konkurovat v tržním prostředí. Trvalé zlepšování spolehlivosti, funkčních vlastností, vzhledu, ceny i servisních služeb musí odpovídat rostoucím požadavkům zákazníka.

Management společnosti KUTIFEL s.r.o. si plně uvědomuje možnou existenci negativních dopadů svých aktivit na životní prostředí. Při všech svých činnostech a při používání produktů dbá důsledně na ochranu životního prostředí a minimalizaci těchto negativních dopadů na jeho jednotlivé složky. Zavazujeme se jít cestou ochrany a tvorby životního prostředí a zlepšování výkonnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přihlašujeme se k zodpovědnosti za ně.

Dodržování požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků považuje management společnosti KUTIFEL s.r.o. za základ pro kontinuální proces neustálého zlepšování ochrany životního prostředí a zavazujeme se k jejich plnění.

Management společnosti KUTIFEL s.r.o. se zavazuje se k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu a prevenci znečišťování. V maximální míře budeme zajišťovat ochranu přírodních zdrojů, zejména v oblasti spotřeby energií a materiálů. Zavazujeme se trvale snižovat produkci odpadů, zejména nebezpečných.

Zavazujeme se plnit platná ustanovení všech obecně závazných právních předpisů a jiných závazků souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Budeme udržovat systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v jeho rámci jsme stanovili role, odpovědnosti a pravomoci tak, aby odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla nedílnou součástí celkové odpovědnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení. Povedeme otevřený dialog se zaměstnanci, orgány státní správy, zájmovými skupinami a veřejností a poskytneme jim informace k pochopení politiky, přijatých cílů a výsledků realizace programů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zaměříme se na prevenci snižování počtu pracovních úrazů, nemocí z povolání a havárií Využijeme systém vzdělávání a výcviku svých zaměstnanců ke zvyšování jejich uvědomění a znalostí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na prevenci snižování rizik.

Zahrneme problematiku pracovní úrazovosti jako kritérium hodnocení firemní kultury s cílem dosáhnout toho, aby každý zaměstnanec při výkonu své práce cítil osobní odpovědnost za prevenci před vznikem pracovních úrazů, nemocí z povolání nebo jiných mimořádných událostí.

Cílem rozhodnutí managementu společnosti KUTIFEL s.r.o. o zavedení integrovaného systému managementu v souladu s ustanovením norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 je další zdokonalení a zlepšení služeb svým zákazníkům, zvýšení efektivity fungování firmy včetně operativních reakcí na požadavky trhu a zejména potřeby zákazníků, zvýšení celkového objemu realizovaných zakázek a upevnění svého postavení na trhu.

Management společnosti KUTIFEL s.r.o. povede firmu k trvalé prosperitě, neustále se zlepšující technické úrovni a kvality, která zákazníky společnosti vždy uspokojí a současně bude odolná proti výkyvům trhu a vlivu konkurenčních subjektů.

K naplnění stanovené politiky se zavazuje management společnosti KUTIFEL s.r.o. neustále zdokonalovat a zlepšovat efektivitu integrovaného systému managementu. K tomu vedení společnosti získalo účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců společnosti, bude rozvíjet neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim půjde příkladem.

Politiku integrovaného systému managementu bude organizace KUTIFEL s.r.o. sdělovat všem osobám pracujícím pro nebo jménem organizace a všem osobám při výkonu pracovních a souvisejících činností a dále osobám, které se s vědomím organizace pohybují na našich pracovištích nebo v našich prostorách a budeme ji uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb a externích zdrojů.

Politiku integrovaného systému managementu bude organizace KUTIFEL s.r.o. vhodnými způsoby stanovenými v dokumentaci sdělovat veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy a zákazníkům.

Kutifel s. r. o.


Ruční výroba standartních i atypických plochých těsnění pro motorová vozidla všech značek. (hlavy válců, výfuky, sání).

Těsnění vyrábíme na zakázku i do 24 hodin.

tel.: +420 325 594 749
dílna mobil: +420 606 953 520
e-mail: petrkutifel@seznam.cz